piatok 24. januára 2014

10 reasons why don´t try to study at the beach.

 Vonku máme krásnych 19 stupňov a oblohu bez mráčika tak som sa rozhodla učiť sa na pláži. Moja predstava sa približovala scénam z tínedžerských filmov ako si hlavná hrdinka vybehne v rifľovej bundičke ledabolo na pláž s knižkami v rukách, usadí sa na na piesok a v pokoji si číta alebo sa učí a slnko na ňu páli. To bola predstava! S úsmevom som sa vychystala, obliekla si najpohodlnejšie rifle, spomínanú rifľovú bundu, hrubší sveter, veľký šál a tenisky. Do kabelky som si hodila pero, zošiť a knižku na psychológiu a keďže more a pláž máme asi 50 metrov od domu za chvíľu som bola tam. No na moje prekvapenie po 20 minútach som vzdala to "pohodové učenie" a vrátila sa domov!!! A môžem povedať už to skúšať teda nebudem!!! 


PONAUČENIA: 
bod 1 :  Akokoľvek teplo môže byť, akokoľvek slnko môže svietiť pri mori mimo leta fúka! (a nevravím o jemnom vánku, ktorý nadvihuje sukne).
bod 2 :  Knižka či zošit, ktoré sú z papiera majú tendenciu v závislosti od predchádzajúceho bodu lietať, otáčať stránky a ani rozloženie materiálov okolo seba neprichádza do úvahy (ak nechceme behať po pláži).

bod 3 :  Pohodlie je výrazne znížené tým, že si musíte držať knižky a zošity v stabilnej polohe aby neuleteli.
bod 4 :  Z písania vo vetri sa stáva umenie a z písmen zvláštne hieroglyfy.
bod 5 :  Gumička je must-have (inak si vlasy robia čo chcú a oni to chcú robiť presne pred vašimi očami).
bod 6 :  Pri vetri lieta piesok a ten piesok si nájde cestu do vášho pera, výsledok - pero sa už nedá vypnúť.
bod 7 :  Piesok si nájde cestu aj do vašich vlasov, očí, kabelky a to nespomínam, že vlastne sedíte na piesku.
bod 8 :  Z vetra sa bežným ľuďom plní nos, pri mori približne každé dve minúty je ho treba vyčistiť (áno viem, nie veľmi príjemný bod ale je to tak! a verte mi s plným nosom sa ťažko sústreďuje).
bod 9 :  Ani bunda, ani sveter, ani šál vám v tomto prípade nepomôže. Ak sedíte na pláži v zime (aj keď je 19 stupňov) bude vám zaručene zima.
bod 10 : Dunenie vĺn sa šumenie mora môže byť akokoľvek relaxačné ale pri učení nepomáha.

VÝSLEDOK: Sústredenie 0 bodov. Prečítala som za tých zhruba 20 minút asi pol strany a tak som to zbalila a odišla. Ale aspoň som si odfotila celkom pekné zábery mora! :D


__________________________________________________________________________________
Out there we have like 19 degrees and sky is wonderfully blue without clouds so I´ve decided to go study to the beach. Image in my head literally looked like one scene from teenage films where heroine is going to beach wearing slovenly just denim jacket with some books in her hands, she sits down on the sand and she reads or studies while the sun is burning her skin. That was image! With a smile on my face I wore my most comfortable jeans, mentioned denim jacket, comfy cardigan, big scarf and sneakers. I threw book of psychology, notebook and pen into handbag and since we have the beach like 50 meters from home I was there in a short moment. But for my surprise after 20 minutes I gave up and got back to home!!! And I swear I will not try it again!!!

LESSONS: 
Lesson 1 : However hot would be outside, however sun would shines, when it´s not summer it is really windy near the sea  (and I´m not speaking about gentle breeze that lifts skirts).
Lesson 2 : Books or notebooks that are from paper have tendency (related to lesson one) to fly, turn the pages and put materials around you on the sand is impossible(if you don´t want to have jogging at the beach)
Lesson 3 : Comfort is significantly reduced because you need to hold books and notebooks in the stable position so that they don´t fly away. 
Lesson 4 : With the wind becomes from your writing an art and from the letters some strange hieroglyphs.
Lesson 5 : Rubber band is must - have (otherwise your hair do what they want and believe me they do it).
Lesson 6 : The more windy, the more of flying sand and this flying sand will find a way inside of your pen. Result - the pen cannot be turned off anymore.
Lesson 7 : The sand will find a way to your hair, bag, eyes too, not to mention that you´re actually sitting on the sand.
Lesson 8 : When it´s windy people usually has full nose. There, near the sea roughly every two minutes is necessary to clean nose (yes, i know, this is not too sweet point but its like that! And believe me, with full nose is almost impossible to find some concentration).
Lesson 9 : Neither jacket, nor scarf will help you in this case. If you sit on the beach in the winter (even if it´s 19 degrees) it is guaranteed that will be cold.
Lesson 10 : Rumbling of the waves and silent murmuring of the sea can be howsoever relaxing but when you study that is definitely not helping.

RESULT : Concentration - 0 points. I´ve read roughly half a page in 20 minutes, so I picked up my things and left. But at least I took some wonderful pictures of the beach and the sea! :D


  
 


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára