piatok 14. februára 2014

Día de San Valentín!

Zamýšľali ste sa niekedy nad trendom mať partnera zo zahraničia? 
Rozhodnutie mať vzťah, či žiť s človekom, ktorý sa nenarodil v rovnakej krajine je náročnejšie než sa môže zdať! Predtým som aj ja spadala do kolonky ľudí, ktorým prebehne hlavou "que guay" (wau aké kúúúúl) keď počujú, že niekto má vzťah s cudzincom. Teraz keď už som s mojím zahraničným priateľom viac ako rok musím povedať "thumbs up" pre všetkých, ktorí sa rozhodli opustiť bezpečnú pôdu a vydali sa touto cestou. Pravda je, že mať vzťah s človekom je vždy náročné pretože vždy sa vo vzťahu stretávajú ľudia, ktorí majú rozdielne názory, inú povahu a osobnosť a ktorí sem-tam musia spraviť nejaký kompromis. Preto žiadne vzťahy nie sú jednoduché ale tie z cudzincami majú trošku viac rozdielov. 

Prvým a  zásadným je reč či jazyk - to je alfa-omega. Vždy je to náročné pre jedného z nich alebo pre oboch vyjadriť svoje myšlienky, túžby, názory a emócie, lebo niektoré veci sa proste vysvetliť v cudzom jazyku nedajú a človek môže byť akokoľvek jazykovo zdatný.
Druhým je výchova, prostredie a kultúra - to je vec, ktorá sa nezdá byť až taká dôležitá ale ona sa nakoniec stane dôležitou. Môžete sa dať dokopy s človekom, ktorý je z krajiny za vašimi hranicami ale nebudete sa stačiť diviť akí ste výchovou a kultúrou rozdielni. To aké veci robíte a ako ich robíte v bežnom živote vás bude prekvapovať denno-denne. A to sa môže jednať aj o umývanie riadu. A keď k tomu pridáte osobnosť človeka a to že každý má inú povahu môže z toho vzniknúť zopár prekérnych situácií a výjavy z talianskej domácnosti kde lietajú taniere. No na druhej strane vzniká množstvo úsmevných a úžasných situácií, ktoré vás len utvrdia v tom, že toto je to čo chcete.
Štatisticky, poznám a poznala som množstvo ľudí, ktorí majú alebo mali zahraničného partnera. Kombinácie krajín ako napríklad : Slovensko- Litva, Slovensko - Španielsko, Slovensko - Nemecko, Slovensko - Egypt, Slovensko - Grécko, Taliansko - Poľsko, Rusko - Taliansko, Rumunsko - Grécko, Španielsko - Rusko, Nemecko a Taliansko a ešte oveľa viac. 

Z toho je zrejmé, že niečo na tom bude, niečo láka a núti ľudí opustiť zabehané koľaje, nájsť iné a obetovať pre to veľa, lebo takéto rozhodnutie so sebou nesie krásne chvíle ale aj chvíle plaču. Každopádne, či už máte za priateľa cudzinca alebo krajana užite si deň zaľúbených a ukážte si, že ste radi spolu a že ten druhý je pre Vás dôležitý. Samozrejme to si môžete dokazovať aj mimo tohto trošku komerčného sviatku :).
Happy Valentines day! 
P.S.: Pridávam  LINK so zopár DIY valentínkymi vecičkami. :)
_________________________________________________________________________________
Have you thought sometimes about the trend of having a relationship with foreigner? 
Decision to have a relationship, or live with a person who has not been born in the same country is more difficult as it would seem! I belonged to the people who think that "que guay" (how cool), when they hear that somebody has a relationship with foreigner. Now when I´m more than a year with my boyfriend I need to say "thumbs up" for everybody, who ever have decided to leave a safe land and go down this path.Truth is that to have relationship with a person is always difficult because in the relationship there are people with a different opinions, different characters and personalities and from to time to time we all must to make some compromises. Because of that, no relationship is easy but these with foreigners have some differences. 

First and significant is language - this is alpha - omega. Always is difficult for one of them, or for both to express their thoughts, opinions, desires or emotions. You know, some things are not possible to explain even if you are professional in languages. 

The second one is education, background and culture - this doesn´t look so important but eventually it certainly become important. You can get together with a person, who is from country behind your borders but you will wonder how is possible that you are that much different when it comes to education and culture. What things you do and how you do these things will surprise you on a daily basis. And if you add to all of this the character of the person and that you have both different personalities, it could be a really funny picture of italian home with a flying plates. But on the other hand every day happen a lot of the amusing and amazing situations, which make you sure that this is what you want.
Just statistically I know and I knew a lot of people, which has or had a relationship with foreigner. Combinations of countries as: Slovakia - Lithuania, Slovakia - Spain, Slovakia -Germany, Slovakia - Egypt, Slovakia - Greece, Italia - Poland, Russia - Italia, Romania - Greece, Spain - Russia and even more. 

Is clear that there is something on these relationships, that something lure the people to leave stray track, find something different and sacrifice for it a lot, because any such decision entails beautiful moments but moments of cry too.
Anyway if you have foreigner boyfriend or not, enjoy this day of love and show to each other that you like to be together and that you´re important for each other. Of course, you can do this and you should show it all of the days, outside of this little commercial holiday. :)
Happy Valentines day!
P.S.: I add  LINK with some Valentines cute things. :)
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára