pondelok 21. apríla 2014

Semana Santa - Easter in Spain

Bežné veľkonočné sviatky na Slovensku sú spojené s vodou, vajíčkami, šibačkami, kopou jedla a na moje prekvapenie vianočných filmov v televízií (menovite Tri oriešky pre Popolušku - Áno všetci ju milujeme a  chápem, že má Popoluška nový HD obraz ale to naozaj neexistuje niečo vhodnejšie na Veľkú noc?). V Španielsku sa veľkonočné sviatky volajú Semana Santa (Veľký alebo svätý týždeň). Pýtate sa čo to je? Pravdepodobne nikto kto sa viac nezaujíma o španielske zvyky a tradície alebo nenavštevuje Španielske gymnázium či neštuduje španielsku literatúru a históriu na univerzite o tomto sviatku veľmi nepočul. Ja som o tejto tradícií počula prvýkrát zhruba pred troma rokmi a zároveň som mala v tom období česť vidieť túto parádu po prvý krát v Granade (mesto je vzdialené asi 150km od Málagy).
Semana Santa začína v nedeľu, týždeň pred Kristovým vzkriesením. Tento rok začínali 13.apríla. Procesie sa robia aj v menších mestách a dedinách ale samozrejme v menšej paráde. Tu v Málage na oficiálnej trase vyrástlo niekoľko tribún a množstvo drevených stoličiek. Sedadlá a stoličky sú na predaj (orientačná cena jednej stoličky je 50€ a videla som aj celoživotnú stoličku za 3000€!). A čo to je procesia? Jednoducho povedané - krížová cesta. Každý deň prechádzalo mestom zhruba 5-6 bratstiev, čiže 5-6 procesií denne. Každá procesia má trasu naplánovanú na 6-8 hodín a niektoré z nich končili až o 4tej ráno!

Easter holidays in Slovakia are celebrated with water, Easter eggs, pile of a food, tradition spanking (according tradition this gentle spanking is made in order to keep a woman healthy and pretty for all the year) and for my surprise during Easter they also show in TV christmas films (namely one typical German-Czech remake of Three nuts for the cinderella. We all love this film and yes, it has a new HD version just I don´t understand if there aren´t better films for the Easter.) In the Spain, Easter is called Semana Santa (Great or Saint week). Do you ask what is it? This holidays is probably known only to those who study history and literature of Spain, who attend high school aimed to Spanish or just experienced this holidays in Spain. I had heard about this holidays for the first time about 3 years ago and I also had a honor to see it in Granada (about 150km from Malaga). 

Semana Santa starts at Sunday, one week before the resurrection of the Christ. This year it started in 13th of April. Processions take place in smaller towns and villages too, but of course they are smaller. Here in Malaga at the official route of the processions grew up tribunes and a lot of wooden chairs in first lines. Seats and chairs are for sale (price of one chair is about 50€, exist something like lifelong chair for 3000€!). 
What is it procession? Simply said, it is the calvary of the Christ. Every day pass throught the city center like 5-6 brotherhoods, it means 5-6 processions per day. Each procession has the scheduled route which usually lasts 6-8 hours, some of them have finish around 4 am!


Tróny sú zväčša veľmi staré a celoročne sú uložené v domoch bratstiev. Sú zlaté alebo strieborné, s množstvom sviečok a kvetov (na jednom sme videli dokonca celý strom). Tróny zobrazujú Krista a Pannu Máriu. Váha týchto trónov sa ráta na tony. Viem o jednom, ktorý mal až 5,5 tony a nieslo ho zhruba 280 mužov. Pri jednej procesií mali nosiči trónov pred sebou strmú ulicu a videla som pot, námahu a až utrpenie na tvárach ľudí. Pri tomto pohľade som mala až zimomriavky na tele.

Sprievod tvoria nazarenos (na obrázku), ktorí zobrazujú smútok a trúchlenie, dychová kapela (niekedy aj dve), súčasťou niektorých sú aj ženy v čiernom, ktoré trúchlia nad smrťou Krista a costaleros (v Málage sa volajú Hombres de tronos), ktorí nesú tróny. Títo muži a niekedy aj ženy majú niekedy zaviazané oči alebo sú bosí na znak utrpenia a kajania sa. Privilégium niesť tróny sa väčšinou dedí z otca na syna. 
Mimochodom v jednom bratstve je členom aj hollywoodsky herec Antonio Banderas, ktorý pochádza z Málagy a každoročne sa zúčastňuje procesií.


Thrones are usually ancient and whole year they are stored in houses of brotherhoods. They are made from gold or silver, with a big amount of candles and flowers (one has actually a real tree on it). They are usually two in one parade. At the one is the Christ and he is followed by a Virgin Mary. The weigh of these thrones count on tons. I know about one which has 5,5 tons and was carried by 280 men. In one procession the porters of thrones had in the route one really steep street and I saw on their faces sweat, effort and sufferance. I really had a chicken goosebumps.

The whole parade is formed by nazarenos (at the picture), which represent sadness and mourning, brass band (sometimes even two of them), part of somes are women in black clothes, which mourn cause of the death of the Christ and costaleros (in Malaga they are called Hombres de tronos), which carry the thrones. These men and women sometimes have bound eyes or they are barefoot as a sign of sufferance and penance. The privelege of carry the thrones is often inherited from father to son.
Anyway, member of one of the brotherhood is famous hollywood actor Antonio Banderas, who born in Malaga and every year comes here in the week of Semana Santa.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára